شماره حساب ها

در این بخش میتوانید شماره حساب ها و درگاه های پرداخت سپاهان سرور را مشاهده کنید.

شماره حساب های سپاهان سرور به نام مصطفی خبازیان

نماد نام بانک شماره حساب شماره کارت
ملت ملت 483130539 6104-3379-6169-8961
ملت ملت -------------- 6104-3379-6169-8279
ملی ملی -------------- 6037-9972-9324-8911

لطفا پس از واریز وجه مشخصات کامل (نام صاحب حساب ، 6رقم اخر کارت یا حساب و شماره پیگیری )را به دپارتمان مالی تیکت کنید .